Các chương trình hỗ trợ tại Úc

  • Sự hỗ trợ của các Tiểu bang, vùng lãnh thổ Úc

Chính phủ Úc và Chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc cung cấp sự hỗ trợ được chọn lựa cho các doanh nghiệp. Sự hỗ trợ luôn có sẵn cho việc thành lập một doanh nghiệp, mở rộng doanh nghiệp, hoặc cho những hoạt động cụ thể, chẳng hạn như nghiên cứu.

  • Sự hỗ trợ tìm kiếm và phát triển nhân sự tại Úc

Úc có một lực lượng lao động có tay nghề cao và linh hoạt, được hỗ trợ bởi các chương trình của Chính phủ để tăng việc làm và học tập tại nơi làm việc. Chính phủ Úc cũng cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nào đủ điều kiện để nâng cao tay nghề cho nhân viên hiện có, xây dựng doanh nghiệp, và nâng cao năng suất.

Sở Việc Làm Úc cung cấp sự ưu đãi, hỗ trợ về tài chính và dịch vụ để giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và đào tạo nhân viên tay nghề thông qua dịch vụ Job Services Australia. Loại hỗ trợ và mức độ hỗ trợ sẽ khác nhau tùy theo doanh nghiệp và sự đa dạng của lực lượng lao động của bạn.

Chính phủ Úc hỗ trợ chủ lao động và các cá nhân trong việc tìm kiếm các chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển các kỹ năng thông cơ quan đăng ký khoảng 5.000 tổ chức đào tạo đã đăng ký và 4.900 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc và các khóa học được chính thức công nhận.

  • Ưu đãi về thuế Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D) của Úc

Chính phủ Úc cung cấp ưu đãi cho các công ty tham gia vào nghiên cứu và phát triển (R & D) tại Úc. Các ưu đãi thuế R & D cung cấp các công ty nào có đủ điều kiện đối với thuế bù đắp cho chi phí bỏ ra cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thích hợp đã thực hiện trong suốt năm. Các hoạt động R & D được tiến hành ở nước ngoài có đủ điều kiện theo những trường hợp nhất định. Chương trình được phối hợp quản lý bởi AusIndustry (một cơ quan chính phủ Úc) và Sở Thuế Vụ Úc (ATO). Các doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động R & D mỗi năm với AusIndustry trước khi đưa ra một yêu cầu bù đắp thuế với ATO.

  • Chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho dự án quan trọng (MPF)

Chính phủ Úc tìm cách để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tư ở các xí nghiệp sản xuất và bền vững. Chương trình MPF nhằm cung cấp hỗ trợ tiến trình phê duyệt của Chính phủ và nhằm để xác định các chương trình hỗ trợ của chính phủ hiện có cho những người đề xuất dự án lớn có ý nghĩa chiến lược. Nó cũng nhằm mục đích phối hợp với tiến trình của Chính phủ Úc và chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ để mà, nếu khả thi, tiến trình tiến hành đồng thời và không trùng lặp.

  • Dịch vụ Tạo điều kiện thuận lợi cho dự án quan trọng cho ngành du lịch (Tourism Major Project Facilitation (TMPF))

Đầu tư vào du lịch là một ưu tiên quan trọng theo Chiến lược Du lịch của Chính phủ Úc vào năm 2020. Làm việc chặt chẽ với Austrade, Tourism Australia và Chính quyền Tiểu bang và vùng lãnh thổ, dịch vụ TMPF cung cấp cho những người đề xuất người liên lạc trung tâm ở Chính phủ Úc để giúp hướng dẫn cho người đề xuất thông qua cả hai Chính phủ Úc, tiểu bang và lãnh thông phê duyệt tiến trình. Dịch vụ TMPF sẽ làm việc cùng với các cơ quan chính phủ Úc, tiểu bang và vùng lãnh thổ thúc đẩy tiến trình phê duyệt theo cách thức hợp lý và hiệu quả.

  • Hỗ trợ xuất khẩu từ Úc

Chính phủ Úc có thể cung cấp hỗ trợ có sẵn cho nhà xuất khẩu, bao gồm viện trợ, tài trợ và hỗ trợ tài chính và sự hỗ trợ khác.

Trả lời