Các loại bất động sản

Những người nước ngoài phải thông báo với Ban Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Review Board, FIRB) và nhận được sự chấp thuận để có được lợi ích trong một số loại Bất động sản tại Úc. Một “lợi ích” bao gồm việc mua bất động sản nhưng cũng có thể tham gia hay được đồng ý tham gia vào một hợp đồng thuê, hoặc thu xếp tài chính hoặc chia sẻ lợi nhuận.

Việc mua lại bất động sản tại Úc bao gồm các loại sau đây:

Bất động sản tại khu dân cư

Nghĩa là tất cả nhà và đất có thể được sử dụng cho mục đích dân cư. Không bao gồm bất động sản thương mại hoặc đất nông thôn.

Các thông tin sau đây cung cấp hướng dẫn về việc xin chấp thuận FIRB để mua bất động sản tại khu dân cư:

  • Một cư dân tạm thời có thể hoặc không thể mua gì
  • Người không phải cư dân có thể hoặc không thể mua gì

Bất động sản thương mại

Bao gồm tài sản đã phát triển và đất trống mà không phải dùng cho mục đích dân cư.

Đất nông nghiệp nông thôn

Các loại bất động sản khác mà tương tự với bất động sản tại khu dân cư hoặc thương mại nhưng có đặc điểm khác nhau và vì vậy yêu cầu các thông báo khác nhau.

Trả lời